BGP Announced

AS CIDR Description
AS60123 194.99.144.0/21 REMSCHEID-AS - Stadtverwaltung Remscheid, DE

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:235)

IP Host DateTime
194.99.146.0 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.1 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.2 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.3 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.4 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.5 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.6 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.7 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.8 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.9 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.10 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.11 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.12 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.14 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.15 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.16 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.17 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.18 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.19 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.20 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.22 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.23 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.24 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.26 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.27 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.28 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.29 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.30 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.31 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.32 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.33 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.34 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.35 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.36 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.37 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.38 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.39 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.40 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.41 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.44 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.46 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.47 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.48 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.49 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.50 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.51 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.52 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.53 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.54 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.55 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.56 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.57 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.58 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.59 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.60 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.61 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.62 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.63 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.64 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.65 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.66 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.67 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.68 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.69 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.70 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.71 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.72 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.73 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.74 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.75 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.77 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.78 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.79 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.80 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.81 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.82 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.83 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.84 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.85 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.86 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.87 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.89 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.90 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.91 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.92 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.93 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.94 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.95 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.96 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.97 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.98 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.99 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.100 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.102 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.103 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.104 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.105 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.106 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.107 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.108 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.109 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.110 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.111 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.112 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.113 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.114 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.115 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.116 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.118 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.119 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.120 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.121 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.122 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.123 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.124 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.125 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.126 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.128 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.129 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.130 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.131 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.132 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.133 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.134 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.136 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.137 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.139 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.140 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.141 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.142 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.143 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.144 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.145 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.146 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.147 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.148 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.149 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.150 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.151 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.152 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.153 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.154 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.155 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.156 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.157 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.158 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.159 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.160 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.161 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.162 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.163 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.164 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.166 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.167 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.168 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.169 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.170 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.171 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.172 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.173 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.174 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.175 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.176 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.177 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.178 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.179 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.180 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.181 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.183 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.184 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.185 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.186 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.187 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.188 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.190 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.191 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.192 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.193 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.194 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.195 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.196 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.197 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.198 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.199 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.200 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.202 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.204 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.206 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.207 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.208 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.209 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.210 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.211 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.212 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.213 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.214 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.215 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.216 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.217 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.219 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.220 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.221 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.222 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.223 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.224 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.225 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.226 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.227 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.228 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.229 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.230 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.231 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.232 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.233 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.234 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.235 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.236 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.237 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.238 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.239 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.240 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.241 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.242 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.244 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.245 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.246 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.247 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.248 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.249 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.250 remscheid.de 2022-11-26 23:18:36
194.99.146.251 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.252 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.253 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.254 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11
194.99.146.255 remscheid.de 2022-11-25 10:19:11

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29679 1421223974 679576704737312
Brazil 8968 87159596 26779320267778
China 6417 344219968 137800980561920
Russian Federation 5849 46963250 290657071297280
India 5324 35378976 23449040716112
Australia 5014 42424908 20356245627648
United Kingdom 3063 80537864 313357837402368
Germany 3045 112614592 68665701892096
Indonesia 2775 17433104 916301938688
Poland 2543 19370880 14483069277184
France 2239 73360384 11787408310272
Canada 2232 54500072 2542122828544
Ukraine 2192 10574336 5054451417088
Netherlands 1605 55481952 306724899395330
Bangladesh 1496 1765144 863520030720
Italy 1258 52378828 27483255996416
Argentina 1231 19307776 18682391953408
Spain 1200 34828544 6512799907840
Hong Kong 1187 16900080 1585716888320
Japan 1181 166799752 33349319131136