Summary

NetName
NET-IXTS-ASIA
OrgName
CIDR
RIR

RIPE

Country

Status

ASSIGNED

Abuse

abuse@tsingyao.com

Contact

noc@tsingyao.com

RegDate

2021-09-19T06:31:17Z

Updated

2021-09-19T06:31:17Z

Whois

% Abuse contact for '2a0e:97c0:550::/48' is 'abuse@tsingyao.com'

inet6num:    2a0e:97c0:550::/48
netname:    NET-IXTS-ASIA
country:    CN
admin-c:    CTNN3-RIPE
tech-c:     CTNN3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TSINGYAO-MNT
created:    2021-09-19T06:31:17Z
last-modified: 2021-09-19T06:31:17Z
source:     RIPE

role:      Chengde Tsingyao Network NOC
address:    Rm. 206, Bldg. 18, Fulihuayuan, Shidongzigou, Shuangqiao District, Chengde, Hebei Province, China
abuse-mailbox: abuse@tsingyao.com
e-mail:     noc@tsingyao.com
e-mail:     tsnet@tsingyao.com
e-mail:     yujintong@126.com
nic-hdl:    CTNN3-RIPE
mnt-by:     TSINGYAO-MNT
created:    2021-08-06T08:46:40Z
last-modified: 2021-09-17T11:43:29Z
source:     RIPE

Graph