BGP Announced

AS CIDR Description
AS60123 194.99.144.0/21 REMSCHEID-AS - Stadtverwaltung Remscheid, DE

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:248)

IP Host DateTime
194.99.149.0 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.1 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.2 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.3 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.4 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.5 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.6 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.7 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.8 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.9 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.10 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.11 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.12 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.13 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.15 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.16 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.17 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.18 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.19 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.20 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.21 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.22 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.23 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.24 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.25 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.26 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.27 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.28 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.29 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.30 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.31 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.32 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.33 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.34 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.35 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.36 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.37 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.38 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.39 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.40 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.41 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.42 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.43 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.149.44 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.45 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.46 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.47 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.48 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.49 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.50 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.51 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.52 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.54 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.55 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.56 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.57 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.58 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.59 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.60 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.61 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.62 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.63 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.64 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.65 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.66 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.67 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.68 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.69 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.70 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.71 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.72 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.73 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.74 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.75 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.76 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.77 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.78 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.79 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.80 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.81 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.82 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.83 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.84 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.85 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.86 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.88 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.89 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.90 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.91 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.92 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.93 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.94 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.95 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.96 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.97 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.98 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.99 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.100 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.101 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.102 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.103 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.104 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.105 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.106 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.107 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.108 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.109 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.110 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.111 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.112 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.113 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.114 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.115 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.116 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.117 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.118 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.119 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.120 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.121 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.122 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.149.123 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.124 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.125 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.126 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.127 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.128 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.129 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.130 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.131 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.132 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.133 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.134 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.135 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.136 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.137 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.138 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.139 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.140 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.141 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.142 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.143 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.144 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.145 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.146 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.147 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.149.148 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.149 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.150 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.151 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.153 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.154 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.155 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.156 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.157 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.158 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.159 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.160 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.161 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.162 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.164 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.165 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.166 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.167 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.168 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.169 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.170 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.171 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.172 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.173 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.174 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.175 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.176 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.177 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.178 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.179 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.181 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.182 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.183 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.184 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.185 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.186 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.187 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.188 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.189 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.190 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.191 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.192 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.193 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.194 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.195 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.196 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.197 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.198 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.199 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.200 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.201 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.202 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.203 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.204 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.205 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.206 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.207 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.208 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.209 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.149.210 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.211 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.212 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.213 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.214 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.215 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.216 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.217 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.219 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.220 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.221 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.222 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.223 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.224 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.225 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.226 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.227 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.228 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.229 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.230 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.231 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.232 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.233 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.235 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.236 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.237 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.238 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.239 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.240 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.241 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.242 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.243 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.244 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.245 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.246 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.247 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.248 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.249 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.250 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.251 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.252 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.253 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.254 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.149.255 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29825 1421029640 680432887095328
Brazil 8973 87165740 26869438493698
China 6498 343946048 137824445530112
Russian Federation 5874 47052338 572729069302528
India 5341 35392544 23453638262784
Australia 4998 42551372 20356850656000
United Kingdom 2977 80482568 312383693914624
Germany 2921 112557504 68712139325440
Indonesia 2781 17430800 924893642752
Poland 2531 19363712 14478776472576
Canada 2266 54519528 2585420432384
France 2220 73176064 11764461993984
Ukraine 2191 10604032 5054448009216
Bangladesh 1502 1761560 863520817152
Netherlands 1498 55274370 306638039750402
Italy 1259 52366796 27487679479808
Argentina 1232 19311616 18690981888000
Hong Kong 1200 16787952 1413938316032
Spain 1199 34819584 6581519056896
Japan 1182 166765960 33349320245248