BGP Announced

AS CIDR Description
AS60123 194.99.152.0/22 REMSCHEID-AS - Stadtverwaltung Remscheid, DE

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:241)

IP Host DateTime
194.99.153.0 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.2 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.3 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.4 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.5 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.6 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.7 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.8 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.9 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.10 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.11 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.12 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.13 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.14 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.15 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.16 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.17 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.18 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.19 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.20 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.21 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.22 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.23 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.24 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.25 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.26 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.27 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.28 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.29 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.30 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.31 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.32 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.33 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.34 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.35 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.36 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.37 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.38 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.39 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.40 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.41 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.42 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.43 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.44 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.45 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.46 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.47 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.48 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.49 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.51 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.52 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.53 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.153.54 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.55 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.56 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.57 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.58 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.59 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.60 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.61 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.62 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.63 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.64 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.65 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.66 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.67 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.68 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.69 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.70 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.71 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.72 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.73 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.74 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.75 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.76 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.77 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.78 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.79 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.80 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.81 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.84 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.85 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.88 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.89 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.91 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.92 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.93 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.94 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.95 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.96 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.97 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.98 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.99 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.100 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.102 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.103 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.104 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.105 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.106 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.107 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.108 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.109 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.110 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.111 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.113 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.114 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.115 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.116 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.117 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.153.118 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.119 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.120 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.121 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.122 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.123 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.124 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.125 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.126 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.127 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.128 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.130 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.131 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.132 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.133 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.134 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.135 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.136 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.137 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.138 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.139 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.140 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.141 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.142 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.143 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.145 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.146 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.147 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.148 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.149 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.150 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.152 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.153 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.154 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.155 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.156 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.157 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.158 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.159 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.160 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.161 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.162 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.163 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.165 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.166 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.167 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.168 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.169 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.170 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.171 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.172 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.173 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.174 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.175 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.176 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.177 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.178 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.179 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.180 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.181 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.182 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.183 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.184 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.185 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.186 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.187 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.188 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.189 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.190 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.191 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.192 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.193 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.194 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.195 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.196 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.197 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.198 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.199 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.200 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.201 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.202 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.203 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.204 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.205 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.206 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.207 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.208 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.209 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.210 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.211 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.212 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.213 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.214 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.215 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.216 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.217 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.218 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.219 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.220 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.221 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.222 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.223 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.224 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.225 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.226 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.227 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.228 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.229 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.230 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.231 remscheid.de 2022-12-03 11:09:30
194.99.153.232 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.234 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.235 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.236 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.237 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.238 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.239 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.240 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.241 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.242 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.243 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.245 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.246 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.247 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.248 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.249 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.250 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.251 remscheid.de 2022-12-03 11:09:31
194.99.153.252 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.253 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.254 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20
194.99.153.255 remscheid.de 2022-12-02 01:20:20

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29829 1420957448 680429722230816
Brazil 8973 87156268 26866234504194
China 6500 343950400 137820191981568
Russian Federation 5874 47052594 572729069368064
India 5342 35398688 23462121242960
Australia 4995 42550604 20356851835648
United Kingdom 2979 80474888 312383726420480
Germany 2922 112627136 68712190640128
Indonesia 2781 17436176 929188478976
Poland 2531 19363456 14478777455616
Canada 2267 54511592 2585672221696
France 2221 73241856 11768756699136
Ukraine 2192 10604800 5020088270848
Bangladesh 1502 1762072 867815784448
Netherlands 1498 55274626 306638039684866
Italy 1260 52367052 27453319741440
Argentina 1232 19310592 18686686920704
Hong Kong 1200 16793584 1418233152256
Spain 1199 34818560 6585814024192
Japan 1182 166765960 33349588746240