BGP Announced

AS CIDR Description
AS18119 202.21.136.0/23 ACSDATA-NZ - Advanced Computer Solutions, NZ

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:347)

IP Host DateTime
202.21.136.4 202-21-136-4.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.6 202-21-136-6.acsdata.net.nz 2022-01-18 00:57:36
202.21.136.7 202-21-136-7.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.8 202-21-136-8.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.9 202-21-136-9.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.11 202-21-136-11.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.12 202-21-136-12.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.13 202-21-136-13.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.18 202-21-136-18.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.19 202-21-136-19.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.20 202-21-136-20.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.22 202-21-136-22.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.136.24 202-21-136-24.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.25 202-21-136-25.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.27 202-21-136-27.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.31 202-21-136-31.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.32 202-21-136-32.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.36 202-21-136-36.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.37 202-21-136-37.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.38 202-21-136-38.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.39 202-21-136-39.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.41 202-21-136-41.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.43 202-21-136-43.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.44 202-21-136-44.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.46 202-21-136-46.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.47 202-21-136-47.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.48 202-21-136-48.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.49 202-21-136-49.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.50 202-21-136-50.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.52 202-21-136-52.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.53 202-21-136-53.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.54 202-21-136-54.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.55 202-21-136-55.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.56 202-21-136-56.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.58 202-21-136-58.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.61 202-21-136-61.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.62 202-21-136-62.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.63 202-21-136-63.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.64 nw.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.66 little-dog.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.67 202-21-136-67.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.68 dump-dog.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.69 202-21-136-69.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.71 wlg2fw.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.72 202-21-136-72.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.74 202-21-136-74.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.75 asa.wlg.damwatch.co.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.76 elves.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.77 orcs.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.78 gandalf.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.79 wial-sip-a.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.81 clever-dog.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.82 202-21-136-82.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.84 202-21-136-84.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.85 202-21-136-85.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.86 202-21-136-86.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.87 202-21-136-87.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.89 202-21-136-89.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.90 202-21-136-90.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.92 202-21-136-92.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.93 202-21-136-93.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.94 202-21-136-94.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.95 202-21-136-95.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.97 202-21-136-97.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.98 202-21-136-98.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.102 nms.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.103 bmh0.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.105 vulcan.argonautltd.co.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.106 202-21-136-106.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.108 202-21-136-108.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.109 202-21-136-109.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.110 202-21-136-110.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.111 202-21-136-111.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.112 202-21-136-112.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.113 202-21-136-113.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.114 202-21-136-114.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.116 202-21-136-116.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.136.117 202-21-136-117.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.118 tuis.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.119 ccil-dog.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.122 202-21-136-122.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.123 bmh1.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.124 202-21-136-124.acsdata.net.nz 2022-01-18 00:58:36
202.21.136.125 202-21-136-125.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.126 202-21-136-126.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.127 bc.wlg.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.136.130 svi892.cat0.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.131 gi0-1-892.bdr1.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.132 rhoads.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.135 hendrix.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.136 cobain.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.137 morrison.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.141 charles.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.143 202-21-136-143.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.144 202-21-136-144.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.145 svi893.cat0.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.146 svi893.cat1.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.147 gi0-0-0-893.bdr0.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.148 gi0-1-893.bdr2.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.150 ens160.kph1fw.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.151 202-21-136-151.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.152 kph0fw.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.153 kph1fw.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.154 ops.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.156 202-21-136-156.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.157 202-21-136-157.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.159 bc.convolute.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.160 202-21-136-160.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.162 mad-dog.staff.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.163 202-21-136-163.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.164 202-21-136-164.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.165 202-21-136-165.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.166 202-21-136-166.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.167 202-21-136-167.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.169 202-21-136-169.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.172 202-21-136-172.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.173 202-21-136-173.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.174 202-21-136-174.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.175 202-21-136-175.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.176 202-21-136-176.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.177 te0-0-0-1091.v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.179 202-21-136-179.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.181 te0-1-1-2646.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.182 vlan2646.wlg0fw.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.183 202-21-136-183.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.186 202-21-136-186.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.187 202-21-136-187.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.190 202-21-136-190.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.191 202-21-136-191.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.192 202-21-136-192.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.193 202-21-136-193.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.194 202-21-136-194.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.195 202-21-136-195.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.196 202-21-136-196.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.197 202-21-136-197.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.136.198 202-21-136-198.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.199 202-21-136-199.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.200 202-21-136-200.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.201 202-21-136-201.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.202 202-21-136-202.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.204 202-21-136-204.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.205 202-21-136-205.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.206 202-21-136-206.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.207 202-21-136-207.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.208 202-21-136-208.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.211 202-21-136-211.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.212 202-21-136-212.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.214 202-21-136-214.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.215 202-21-136-215.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.216 202-21-136-216.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.217 202-21-136-217.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.218 202-21-136-218.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.219 202-21-136-219.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.220 202-21-136-220.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.221 202-21-136-221.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.222 202-21-136-222.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.223 202-21-136-223.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.225 202-21-136-225.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.226 202-21-136-226.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.227 202-21-136-227.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.230 202-21-136-230.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.231 202-21-136-231.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.232 202-21-136-232.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.233 te0-1-3-2595-301.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.234 202-21-136-234.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.236 202-21-136-236.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.237 202-21-136-237.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.238 202-21-136-238.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.239 202-21-136-239.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.243 202-21-136-243.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.245 202-21-136-245.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.246 202-21-136-246.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.248 202-21-136-248.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.249 202-21-136-249.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.250 202-21-136-250.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.251 202-21-136-251.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.252 202-21-136-252.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.254 202-21-136-254.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.136.255 202-21-136-255.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.1 v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.2 v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.4 v4akl1.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.6 v4akl5.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.7 202-21-137-7.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.8 202-21-137-8.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.11 202-21-137-11.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.13 202-21-137-13.acsdata.net.nz 2022-01-18 00:58:36
202.21.137.14 202-21-137-14.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.15 202-21-137-15.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.16 202-21-137-16.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.137.17 202-21-137-17.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.18 202-21-137-18.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.19 202-21-137-19.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.20 202-21-137-20.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.21 ge0-1-0-84.v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.22 202-21-137-22.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.24 202-21-137-24.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.25 202-21-137-25.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.26 202-21-137-26.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.27 202-21-137-27.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.29 202-21-137-29.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.31 202-21-137-31.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.34 vl26.bdr1.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.35 fw1.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.37 ngw.mortis.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.38 dsm.mortis.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.137.39 ns2.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.40 nw.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.41 gw.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.42 vl64.bdr0.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.43 vl64.bdr1.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.44 bmh0.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.45 bmh1.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.46 mercury.avw.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.47 bc.mortis.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.48 202-21-137-48.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.137.50 gi0-0-0-249.ccil-rt.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.51 202-21-137-51.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.52 202-21-137-52.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.54 202-21-137-54.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.56 te0-1-2-1110-450.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.57 svi450.cat0.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.58 ge0-0-4-1111-451.v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.59 svi451.cat1.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.60 svi250.cat0.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.62 ge0-0-2-7-501.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.63 vlan10.cat1.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.65 gw.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.66 cat0.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.68 fw0.staffordhouse.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.72 202-21-137-72.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.73 te0-1-3-2660-411.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.74 202-21-137-74.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.75 202-21-137-75.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.76 202-21-137-76.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.79 202-21-137-79.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.80 202-21-137-80.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.81 202-21-137-81.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.82 202-21-137-82.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.83 202-21-137-83.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.84 202-21-137-84.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.87 202-21-137-87.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.88 202-21-137-88.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.89 fe0-1-32.dudbdr01.intergen.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.92 202-21-137-92.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.93 202-21-137-93.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.95 202-21-137-95.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.97 ge0-0-3-260.v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.98 202-21-137-98.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.101 202-21-137-101.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.103 202-21-137-103.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.104 202-21-137-104.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.105 202-21-137-105.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.107 202-21-137-107.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.108 202-21-137-108.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.109 202-21-137-109.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.110 202-21-137-110.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.111 202-21-137-111.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.112 202-21-137-112.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.113 202-21-137-113.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.114 202-21-137-114.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.115 202-21-137-115.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.116 202-21-137-116.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.117 202-21-137-117.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.120 202-21-137-120.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.121 ge0-0.ihwintrtr01.intergen.co.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.123 202-21-137-123.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.124 202-21-137-124.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.125 202-21-137-125.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.126 citylink-nms.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.127 202-21-137-127.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.130 202-21-137-130.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.132 202-21-137-132.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.133 te0-1-3-2719.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.134 202-21-137-134.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.135 202-21-137-135.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.136 202-21-137-136.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.137 202-21-137-137.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.138 202-21-137-138.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.139 202-21-137-139.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.140 202-21-137-140.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.141 202-21-137-141.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.144 202-21-137-144.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.145 202-21-137-145.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.146 202-21-137-146.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.147 202-21-137-147.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.148 202-21-137-148.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.149 202-21-137-149.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.150 202-21-137-150.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.151 202-21-137-151.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.152 202-21-137-152.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.154 202-21-137-154.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.156 202-21-137-156.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.160 202-21-137-160.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.163 202-21-137-163.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.165 202-21-137-165.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.168 202-21-137-168.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.169 202-21-137-169.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.170 202-21-137-170.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.172 202-21-137-172.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.173 202-21-137-173.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.174 202-21-137-174.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.137.175 202-21-137-175.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.176 202-21-137-176.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.177 202-21-137-177.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.178 202-21-137-178.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.179 202-21-137-179.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.180 202-21-137-180.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.181 202-21-137-181.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.182 202-21-137-182.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.183 202-21-137-183.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.184 202-21-137-184.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.185 202-21-137-185.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.186 202-21-137-186.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.188 202-21-137-188.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.189 202-21-137-189.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.191 202-21-137-191.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.192 202-21-137-192.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.194 202-21-137-194.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.195 202-21-137-195.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.196 202-21-137-196.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.197 202-21-137-197.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.198 202-21-137-198.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.225 vlan102.guard-dog.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.226 202-21-137-226.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.228 202-21-137-228.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.229 202-21-137-229.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.230 202-21-137-230.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.231 202-21-137-231.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.232 202-21-137-232.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:11:36
202.21.137.235 202-21-137-235.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.236 202-21-137-236.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.237 202-21-137-237.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.238 mad-dog.staff.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.240 nw.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.241 gw.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.242 ge0-0-1-212.v4wlg0.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.243 ge0-0-1-212.v4wlg2.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.244 dump-dog.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.245 wetas.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.248 sms0.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.249 messy-dog.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.250 guide-dog.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.252 laughing-dog.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.253 dev.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.254 cold-dog.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46
202.21.137.255 bc.wn.acsdata.net.nz 2022-01-18 10:04:46

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29175 1342590072 934270191794720
Brazil 8871 87570098 24113524277506
China 6359 344540960 128422974259200
Australia 5979 42885964 20683411043584
Russian Federation 5956 47386484 11434222343940
India 5107 35136672 5569926004736
United Kingdom 3015 80748808 28098826539520
Germany 2954 114861976 67168212942848
Poland 2605 18830412 14228599346176
Indonesia 2464 18023680 752183869440
Ukraine 2194 11047112 4878854127616
France 2180 73695846 10582360129536
Canada 2146 55043936 2573322616832
Netherlands 1561 55000172 306475193931008
Bangladesh 1309 1723916 718633172992
Italy 1221 55197896 26960800907264
Romania 1209 7036928 972020121600
Argentina 1190 19719136 18568595505152
Spain 1174 35003216 6286865727488
Japan 1156 168151480 33293710786560