BGP Announced

AS CIDR Description
AS52175 46.149.224.0/20 MAGELLAN-AS - Magellan Telecom Kuzbass Ltd., RU

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:249)

IP Host DateTime
46.149.230.1 host230-1.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.2 host230-2.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.3 host230-3.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.4 host230-4.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.5 host230-5.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.6 host230-6.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.7 host230-7.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.8 host230-8.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.9 host230-9.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.10 host230-10.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.11 host230-11.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.12 host230-12.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.13 host230-13.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.14 host230-14.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.15 host230-15.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.16 host230-16.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.17 host230-17.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.18 host230-18.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.19 host230-19.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.20 host230-20.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.21 host230-21.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.22 host230-22.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.23 host230-23.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.24 host230-24.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.25 host230-25.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.26 host230-26.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.27 host230-27.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.28 host230-28.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.29 host230-29.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.30 host230-30.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.31 host230-31.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.32 host230-32.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.33 host230-33.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.34 host230-34.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.35 host230-35.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.36 host230-36.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.37 host230-37.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.38 host230-38.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.39 host230-39.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.41 host230-41.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.42 host230-42.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.43 host230-43.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.44 host230-44.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.45 host230-45.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.46 host230-46.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.47 host230-47.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.48 host230-48.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.49 host230-49.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.50 host230-50.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.51 host230-51.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.52 host230-52.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.53 host230-53.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.54 host230-54.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.55 host230-55.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.56 host230-56.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.57 host230-57.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.58 host230-58.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.59 host230-59.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.60 host230-60.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.61 host230-61.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.62 host230-62.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.63 host230-63.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.64 host230-64.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.65 host230-65.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.66 host230-66.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.67 host230-67.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.68 host230-68.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.69 host230-69.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.70 host230-70.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.71 host230-71.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.72 host230-72.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.73 host230-73.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.74 host230-74.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.75 host230-75.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.76 host230-76.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.77 host230-77.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.78 host230-78.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.79 host230-79.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.80 host230-80.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.81 host230-81.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.82 host230-82.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.83 host230-83.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.84 host230-84.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.85 host230-85.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.86 host230-86.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.87 host230-87.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.88 host230-88.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.89 host230-89.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.90 host230-90.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.91 host230-91.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.92 host230-92.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.93 host230-93.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.94 host230-94.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.95 host230-95.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.96 host230-96.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.97 host230-97.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.98 host230-98.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.99 host230-99.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.100 host230-100.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.101 host230-101.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.102 host230-102.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.103 host230-103.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.104 host230-104.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.105 host230-105.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.106 host230-106.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.107 host230-107.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.108 host230-108.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.109 host230-109.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.110 host230-110.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.111 host230-111.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.112 host230-112.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.113 host230-113.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.114 host230-114.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.115 host230-115.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.116 host230-116.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.117 host230-117.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.118 host230-118.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.119 host230-119.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.120 host230-120.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.121 host230-121.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.122 host230-122.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.123 host230-123.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.124 host230-124.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.125 host230-125.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.126 host230-126.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.127 host230-127.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.128 host230-128.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.129 host230-129.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.130 host230-130.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.131 host230-131.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.132 host230-132.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.133 host230-133.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.134 host230-134.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.135 host230-135.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.136 host230-136.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.137 host230-137.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.138 host230-138.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.139 host230-139.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.140 host230-140.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.141 host230-141.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.142 host230-142.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.143 host230-143.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.144 host230-144.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.145 host230-145.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.146 host230-146.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.147 host230-147.mgtelecom.ru 2022-01-22 06:41:29
46.149.230.148 host230-148.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.149 host230-149.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.150 host230-150.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.151 host230-151.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.152 host230-152.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.153 host230-153.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.154 host230-154.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.155 host230-155.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.156 host230-156.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.157 host230-157.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.158 host230-158.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.159 host230-159.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.160 host230-160.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.161 host230-161.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.162 host230-162.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.163 host230-163.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.230.164 host230-164.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.165 host230-165.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.166 host230-166.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.167 host230-167.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.168 host230-168.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.169 host230-169.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.170 host230-170.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.171 host230-171.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.172 host230-172.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.173 host230-173.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.174 host230-174.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.176 host230-176.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.177 host230-177.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.179 host230-179.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.180 host230-180.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.181 host230-181.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.182 host230-182.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.184 host230-184.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.185 host230-185.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.186 host230-186.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.188 host230-188.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.189 host230-189.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.190 host230-190.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.191 host230-191.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.192 host230-192.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.193 host230-193.mgtelecom.ru 2022-01-22 06:41:29
46.149.230.194 host230-194.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.195 host230-195.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.196 host230-196.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.197 host230-197.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.198 host230-198.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.199 host230-199.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.200 host230-200.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.201 host230-201.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.202 host230-202.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.203 host230-203.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.205 host230-205.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.206 host230-206.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.207 host230-207.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.208 host230-208.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.209 host230-209.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.210 host230-210.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.211 host230-211.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.212 host230-212.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.213 host230-213.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.214 host230-214.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.230.215 host230-215.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.216 host230-216.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.217 host230-217.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.218 host230-218.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.219 host230-219.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.220 host230-220.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.221 host230-221.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.222 host230-222.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.223 host230-223.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.224 host230-224.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.225 host230-225.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.226 host230-226.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.227 host230-227.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.228 host230-228.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.229 host230-229.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.230 host230-230.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.231 host230-231.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.232 host230-232.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.233 host230-233.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.234 host230-234.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.235 host230-235.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.236 host230-236.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.237 host230-237.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.238 host230-238.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.239 host230-239.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.240 host230-240.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.241 host230-241.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.242 host230-242.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.243 host230-243.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.244 host230-244.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.245 host230-245.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.246 host230-246.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.247 host230-247.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.248 host230-248.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.249 host230-249.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.250 host230-250.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.251 host230-251.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.252 host230-252.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.253 host230-253.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.230.254 host230-254.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.230.255 host230-255.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29199 1343821324 934333553179424
Brazil 8874 87635378 24116810076418
China 6374 344501024 128424854945792
Australia 5962 42887260 20679099757824
Russian Federation 5956 47437628 11408721106692
India 5108 35187360 5578252156928
United Kingdom 3011 80811784 28051596509696
Germany 2955 114917576 67152168484864
Poland 2603 18840268 14224287863808
Indonesia 2464 18039552 762383302656
Ukraine 2195 11057864 4878853996544
France 2182 73793574 10539411374080
Canada 2148 55062304 2573394509824
Netherlands 1563 58225260 306611977458946
Bangladesh 1309 1731596 697158467584
Italy 1221 55200136 26965094760448
Romania 1209 7004928 967724892160
Argentina 1190 19408864 18568614379520
Spain 1176 35022160 6455980064768
Japan 1155 168177464 33285875957760