AS Number
AS269521
AS Name
Org Name
C. E. de Freitas Eireli - ME
Country / Region
Brazil
Registry

RegDate

20181025

Updated

20230706

AS269521 Looking Glass
IPv4Prefixes

5

IPv6Prefixes

1

IPv4 NUMs

1,024

IPv6 NUMs(/64)

4,294,967,296

1,024 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
45.188.116.0/24
IRR Valid
C. E. de Freitas Eireli - ME 256
45.188.116.0/22
IRR InValid
C. E. de Freitas Eireli - ME 1024
45.188.117.0/24
IRR Valid
C. E. de Freitas Eireli - ME 256
45.188.118.0/24
IRR Valid
C. E. de Freitas Eireli - ME 256
45.188.119.0/24
IRR Valid
C. E. de Freitas Eireli - ME 256
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2804:65e4::/32
IRR Valid
C. E. de Freitas Eireli - ME 4294967296
AS Description Country / Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS264565 BERTASSO E CIA LTDA, BR Brazil 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
aut-num:   AS269521
owner:    C. E. de Freitas Eireli - ME
responsible: Cristiano Emanuel de Freitas
owner-c:   CREFR3
routing-c:  CREFR3
abuse-c:   CREFR3
created:   20191106
changed:   20191106
inetnum:   45.188.116.0/22
inetnum:   2804:65e4::/32

nic-hdl-br: CREFR3
person:   Cristiano Emanuel de Freitas
created:   20181025
changed:   20230706