BGP Announced

AS CIDR Description
AS209400 185.38.40.0/22 KurpfalzTEL - KurpfalzTEL Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH, DE

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:250)

IP Host DateTime
185.38.40.1 1.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.2 2.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.3 3.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.4 4.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.5 5.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.6 6.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.7 7.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.8 8.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.9 9.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.10 10.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.11 11.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.12 12.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.13 13.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.14 14.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.15 15.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.16 16.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.17 17.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.18 18.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.19 19.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.20 20.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.21 21.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.22 22.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.23 23.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.24 24.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.25 25.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.26 26.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.27 27.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.29 29.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.30 30.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.31 31.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.32 32.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.33 33.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.34 34.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.35 35.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.36 36.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.37 37.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.38 38.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.39 39.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.40 40.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.41 exchange.qube-heidelberg.de 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.42 42.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.43 43.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.44 44.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.45 45.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.46 46.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.47 47.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.48 48.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.49 49.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.50 50.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.51 51.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.52 52.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.53 53.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.54 54.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.55 55.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.56 56.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.57 57.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.58 58.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.59 59.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.60 60.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.61 61.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.62 62.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.63 63.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.64 64.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.65 65.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.66 66.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.67 67.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.68 68.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.69 69.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.70 70.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.71 71.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.72 72.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.73 73.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.74 74.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.75 75.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.76 76.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.77 77.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.78 78.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.79 79.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.80 80.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.81 81.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.82 82.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.83 83.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.84 84.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.85 85.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.86 86.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.87 87.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.88 88.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.89 89.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.90 90.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.91 91.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.92 92.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.93 93.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.94 94.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.95 95.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.96 96.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.98 98.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.99 99.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.100 100.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.101 101.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.102 102.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.104 104.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.105 105.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.106 106.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.107 107.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.108 108.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.109 109.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.110 110.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.111 111.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.112 112.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.113 113.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.114 114.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.115 115.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.116 116.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.117 117.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.118 118.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.119 119.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.120 120.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.121 121.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.122 122.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.123 123.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.124 124.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.125 125.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.126 126.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.127 127.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.128 128.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.129 129.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.130 130.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.131 131.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.132 132.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.133 133.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.134 134.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.135 135.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.136 136.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.137 137.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.138 138.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.139 139.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.140 140.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.141 141.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.142 142.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.143 143.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.145 145.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.146 146.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.147 147.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.148 148.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.149 149.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.150 150.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.151 151.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.152 152.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.153 153.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.154 154.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.155 155.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.156 156.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.157 157.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.158 158.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.159 159.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.160 160.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.161 161.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.162 162.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.163 163.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.164 164.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.165 165.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.166 166.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.167 167.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.168 168.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.169 169.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.170 170.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.171 171.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.172 172.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.173 173.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.174 174.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.175 175.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.176 176.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.177 177.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.178 178.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.179 179.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.180 180.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.181 181.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.182 182.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.183 183.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.184 184.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.185 185.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.186 186.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.187 187.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.188 188.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.189 189.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.190 190.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.191 191.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.192 192.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.193 193.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.194 194.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.195 195.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.196 196.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.197 197.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.198 198.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.199 199.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.200 200.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.201 201.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.202 202.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.203 203.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.204 204.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.205 205.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.206 206.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.207 207.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.208 208.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.209 209.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.210 210.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.211 211.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.212 212.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.213 213.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.214 214.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.215 215.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.216 216.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.217 217.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.218 218.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.219 219.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.220 220.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.221 221.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.222 222.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.223 223.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.224 224.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.225 225.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.226 226.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.227 227.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.228 228.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.229 229.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.230 230.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.231 231.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.232 232.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.233 233.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.234 234.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.235 235.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.236 236.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.237 237.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.238 238.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.239 239.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.240 240.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.241 241.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.242 242.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.243 243.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.244 244.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.245 245.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.246 246.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.247 247.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.248 248.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.249 249.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.250 250.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.251 251.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.252 252.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.253 253.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09
185.38.40.254 254.40.38.185.in-addr.arpa 2021-01-18 14:20:09

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27855 1154537550 629975000703008
Brazil 7972 89016860 2305860548653191682
Russian Federation 6289 47678086 10832741191428
Germany 2900 113438140 64416895869952
United Kingdom 2872 85054840 27551361598208
Australia 2641 42806684 20083840065792
Poland 2592 18905218 11961679876096
India 2583 31869312 5207057694720
Canada 2207 55497216 2415199649792
Ukraine 2203 11053200 3277653606400
France 2009 75418706 290760891170816
Indonesia 1824 20432406 610388082688
China 1820 344534312 109665997225984
Netherlands 1522 34937236 2306138103143600130
Romania 1256 6837760 842092904448
Italy 1188 54520200 2306149911595778048
Spain 1146 34476740 5654396272640
Argentina 1108 20420032 35951107047424
Bangladesh 1016 1552640 603984560128
Hong Kong 1008 19220580 790989340672