BGP Announced

AS CIDR Description
AS52175 46.149.224.0/20 MAGELLAN-AS - Magellan Telecom Kuzbass Ltd., RU

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:248)

IP Host DateTime
46.149.237.1 host237-1.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.2 host237-2.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.3 host237-3.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.4 host237-4.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.5 host237-5.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.6 host237-6.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.7 host237-7.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.8 host237-8.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.9 host237-9.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.10 host237-10.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.11 host237-11.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.12 host237-12.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.13 host237-13.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.14 host237-14.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.15 host237-15.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.16 host237-16.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.17 host237-17.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.18 host237-18.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.19 host237-19.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.20 host237-20.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.21 host237-21.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.22 host237-22.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.23 host237-23.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.24 host237-24.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.25 host237-25.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.26 host237-26.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.237.28 host237-28.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.29 host237-29.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.30 host237-30.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.31 host237-31.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.32 host237-32.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.33 host237-33.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.34 host237-34.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.35 host237-35.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.36 host237-36.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.37 host237-37.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.38 host237-38.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.39 host237-39.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.40 host237-40.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.41 host237-41.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.42 host237-42.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.43 host237-43.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.44 host237-44.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.45 host237-45.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.46 host237-46.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.47 host237-47.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.48 host237-48.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.49 host237-49.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.51 host237-51.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.52 host237-52.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.53 host237-53.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.54 host237-54.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.55 host237-55.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.56 host237-56.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.57 host237-57.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.58 host237-58.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.59 host237-59.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.60 host237-60.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.62 host237-62.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.63 host237-63.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.64 host237-64.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.65 host237-65.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.66 host237-66.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.67 host237-67.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.68 host237-68.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.69 host237-69.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.70 host237-70.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.71 host237-71.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.72 host237-72.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.73 host237-73.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.237.74 host237-74.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.75 host237-75.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.76 host237-76.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.77 host237-77.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.78 host237-78.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.79 host237-79.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.80 host237-80.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.81 host237-81.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.82 host237-82.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.83 host237-83.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.84 host237-84.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.85 host237-85.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.86 host237-86.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.87 host237-87.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.88 host237-88.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.89 host237-89.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.90 host237-90.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.91 host237-91.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.92 host237-92.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.93 host237-93.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.94 host237-94.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.95 host237-95.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.96 host237-96.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.97 host237-97.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.98 host237-98.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.99 host237-99.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.100 host237-100.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.101 host237-101.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.102 host237-102.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.103 host237-103.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.104 host237-104.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.105 host237-105.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.106 host237-106.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.107 host237-107.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.108 host237-108.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.109 host237-109.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.110 host237-110.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.111 host237-111.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.113 host237-113.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.114 host237-114.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.115 host237-115.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.117 host237-117.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.118 host237-118.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.119 host237-119.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.120 host237-120.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.121 host237-121.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.122 host237-122.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.123 host237-123.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.124 host237-124.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.125 host237-125.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.126 host237-126.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.127 host237-127.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.128 host237-128.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.129 host237-129.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.130 host237-130.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.131 host237-131.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.132 host237-132.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.133 host237-133.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.134 host237-134.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.135 host237-135.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.136 host237-136.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.137 host237-137.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.138 host237-138.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.139 host237-139.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.140 host237-140.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.141 host237-141.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.142 host237-142.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.143 host237-143.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.144 host237-144.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.145 host237-145.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.146 host237-146.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.147 host237-147.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.148 host237-148.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.149 host237-149.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.150 host237-150.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.151 host237-151.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.152 host237-152.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.153 host237-153.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.154 host237-154.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.155 host237-155.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.156 host237-156.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.157 host237-157.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.158 host237-158.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.159 host237-159.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.160 host237-160.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.161 host237-161.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.162 host237-162.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.163 host237-163.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.164 host237-164.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.165 host237-165.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.166 host237-166.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.167 host237-167.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.168 host237-168.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.169 host237-169.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.170 host237-170.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.171 host237-171.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.172 host237-172.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.173 host237-173.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.174 host237-174.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.175 host237-175.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.176 host237-176.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.177 host237-177.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.178 host237-178.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.179 host237-179.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.180 host237-180.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.181 host237-181.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.182 host237-182.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.183 host237-183.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.184 host237-184.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.185 host237-185.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.186 host237-186.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.187 host237-187.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.188 host237-188.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.237.190 host237-190.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.191 host237-191.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.192 host237-192.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.193 host237-193.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.194 host237-194.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.195 host237-195.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.196 host237-196.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.197 host237-197.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.198 host237-198.mgtelecom.ru 2022-01-21 01:47:30
46.149.237.199 host237-199.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.200 host237-200.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.201 host237-201.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.202 host237-202.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.203 host237-203.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.204 host237-204.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.205 host237-205.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.206 host237-206.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.207 host237-207.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.208 host237-208.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.209 host237-209.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.210 host237-210.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.211 host237-211.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.212 host237-212.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.213 host237-213.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.214 host237-214.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.215 host237-215.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.216 host237-216.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.217 host237-217.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.218 host237-218.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.219 host237-219.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.220 host237-220.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.221 host237-221.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.222 host237-222.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.223 host237-223.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.224 host237-224.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.225 host237-225.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.226 host237-226.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.227 host237-227.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.228 host237-228.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.229 host237-229.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.230 host237-230.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.231 host237-231.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.232 host237-232.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.233 host237-233.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.234 host237-234.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.235 host237-235.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.236 host237-236.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.237 host237-237.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.238 host237-238.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.239 host237-239.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.240 host237-240.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.241 host237-241.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.242 host237-242.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.243 host237-243.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.244 host237-244.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.245 host237-245.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.247 host237-247.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.248 host237-248.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.249 host237-249.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.250 host237-250.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.251 host237-251.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.252 host237-252.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.253 host237-253.mgtelecom.ru 2022-01-20 01:29:56
46.149.237.254 host237-254.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46
46.149.237.255 host237-255.mgtelecom.ru 2022-01-27 02:02:46

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29199 1343821324 934333553179424
Brazil 8874 87635378 24116810076418
China 6374 344501024 128424854945792
Australia 5962 42887260 20679099757824
Russian Federation 5956 47437628 11408721106692
India 5108 35187360 5578252156928
United Kingdom 3011 80811784 28051596509696
Germany 2955 114917576 67152168484864
Poland 2603 18840268 14224287863808
Indonesia 2464 18039552 762383302656
Ukraine 2195 11057864 4878853996544
France 2182 73793574 10539411374080
Canada 2148 55062304 2573394509824
Netherlands 1563 58225260 306611977458946
Bangladesh 1309 1731596 697158467584
Italy 1221 55200136 26965094760448
Romania 1209 7004928 967724892160
Argentina 1190 19408864 18568614379520
Spain 1176 35022160 6455980064768
Japan 1155 168177464 33285875957760